Hot News :

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำงวดปีงบประมาณ 2563(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำงวดปีงบประมาณ 2563(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ