Hot News :

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0148 สายบ้านทุ่งนางโอก-บ้านโนนค้อ(ช่วงบ้านหนองตอ หมู่ที่ 6-บ้านโนนค้อ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองตอ ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0148 สายบ้านทุ่งนางโอก-บ้านโนนค้อ(ช่วงบ้านหนองตอ หมู่ที่ 6-บ้านโนนค้อ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองตอ ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ